فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

1277 - ایمان به رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم)

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): ما آمن بی من فسر برأیه کلامی.
رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: هرکه سخن مرا به رأی خود تفسیر کند به من ایمان نیاورده است.

1278 - سخن غیر مورد درباره قرآن

عن النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) قال: اکثر ما اخاف علی امتی من بعدی رجل یناول القرآن یضعه علی غیر مواضعه.
پیغمبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: بیشترین چیزی که پس از خود بر امتم می ترسم مردی که درباره قرآن سخن غیر مورد گوید.

1279 - کیفر تفسیر به رأی

عن النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) قال: من قال فی القرآن بغیر علم جاء یوم القیامة ملجما بلجام من نار.
رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: هرکس بدون علم و آگاهی در تفسیر قرآن شریف چیزی بگوید در روز قیامت لجام (و دهان بندی) از آتش بر او زنند.