فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

1274 - تفسیر با غرض شخصی

من کتاب له الی معاویه -: فعدوت علی الدنیا بتأویل القرآن .
امام (علیه السلام) در نامه خود به معاویه چنین نوشت: تو با تغییر و تفسیر قرآن (مطابق میل خود) در جستجوی دنیا هستی.

1275 - علم امامان

قال الامام الباقر (علیه السلام): ان من علم ما أوتینا، تفسیر القرآن و احکامه.
امام باقر (علیه السلام) فرمودند: از جمله علم هایی که به ما بخشیده شده، تفسیر قرآن و احکام آن است.

1276 - نیاز به مفسر

هذا القرآن انما هو خط مستور بین الدفتین، لا ینطق بلسان، و لا بد له من ترجمان .
این قرآن خطی است نوشته شده میان دو جمله که به زبان سخن نمی گوید و ترجمان و مفسری می خواهد.