فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

1273 - تفسیر قرآن کریم

بروایت زراه(رض) امام باقر (علیه السلام) فرمود: چیزی دورتر از تفسیر قرآن کریم از عقل مردان نیست همانا آیه ای نازل می شود که اول آن درباره چیزی و وسطش در مورد چیزی، و آخرش در چیزی دیگر است سپس فرمود: همانا خدا می خواهد که پلیدی را از شما اهل بیت (علیه السلام) بدور دارد و شما را پاک و پاکیزه کند یعنی از ولادت دوران جاهلیت پاک دارد.

1274 - تفسیر با غرض شخصی

من کتاب له الی معاویه -: فعدوت علی الدنیا بتأویل القرآن .
امام (علیه السلام) در نامه خود به معاویه چنین نوشت: تو با تغییر و تفسیر قرآن (مطابق میل خود) در جستجوی دنیا هستی.

1275 - علم امامان

قال الامام الباقر (علیه السلام): ان من علم ما أوتینا، تفسیر القرآن و احکامه.
امام باقر (علیه السلام) فرمودند: از جمله علم هایی که به ما بخشیده شده، تفسیر قرآن و احکام آن است.