فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

1272 - علم تفسیر قرآن

به روایت ابومعمر سعدانی:
مردی به خدمت امیرالمؤمنین (علیه السلام) آمد و عرض کرد: یا امیرالمؤمنین! من در کتاب خدا شک کرده ام که از طرف خدا نازل شده است؟
امیرالمؤمنین (علیه السلام) به او فرمود: مادرت به عزای تو گریه کند تا آنجا که فرمود: تو را از تفسیر قرآن به رأی خودت بر حذر می دارم تا اینکه تفسیر قرآن را از علماء بیاموزی زیرا چه بسا کلام نازل شده از سوی خداوند شبیه به کلام بشر باشد و همان سخن خدا است و تأویل شباهتی بکلام بشر ندارد چنانکه هیچ چیز از آفریده هایش شبیه او نمی باشد، همچنین کاری از کارهای خدای تبارک و تعالی شبیه افعال بشر نمی باشد، و چیزی از سخن خداوندی همانند سخن بشر نخواهد بود.

1273 - تفسیر قرآن کریم

بروایت زراه(رض) امام باقر (علیه السلام) فرمود: چیزی دورتر از تفسیر قرآن کریم از عقل مردان نیست همانا آیه ای نازل می شود که اول آن درباره چیزی و وسطش در مورد چیزی، و آخرش در چیزی دیگر است سپس فرمود: همانا خدا می خواهد که پلیدی را از شما اهل بیت (علیه السلام) بدور دارد و شما را پاک و پاکیزه کند یعنی از ولادت دوران جاهلیت پاک دارد.

1274 - تفسیر با غرض شخصی

من کتاب له الی معاویه -: فعدوت علی الدنیا بتأویل القرآن .
امام (علیه السلام) در نامه خود به معاویه چنین نوشت: تو با تغییر و تفسیر قرآن (مطابق میل خود) در جستجوی دنیا هستی.