فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

1271 - زبان تأویل قرآن

امام صادق (علیه السلام) فرمودند: قرآن را تأویلی است که هم چون گردش شب و روز و سیر خورشید و ماه جریان دارد و چون تأویل چیزی از آن بیاید واقع می شود. بعضی از آن تأویل ها آمده است و بعضی هنوز نیامده است.

1272 - علم تفسیر قرآن

به روایت ابومعمر سعدانی:
مردی به خدمت امیرالمؤمنین (علیه السلام) آمد و عرض کرد: یا امیرالمؤمنین! من در کتاب خدا شک کرده ام که از طرف خدا نازل شده است؟
امیرالمؤمنین (علیه السلام) به او فرمود: مادرت به عزای تو گریه کند تا آنجا که فرمود: تو را از تفسیر قرآن به رأی خودت بر حذر می دارم تا اینکه تفسیر قرآن را از علماء بیاموزی زیرا چه بسا کلام نازل شده از سوی خداوند شبیه به کلام بشر باشد و همان سخن خدا است و تأویل شباهتی بکلام بشر ندارد چنانکه هیچ چیز از آفریده هایش شبیه او نمی باشد، همچنین کاری از کارهای خدای تبارک و تعالی شبیه افعال بشر نمی باشد، و چیزی از سخن خداوندی همانند سخن بشر نخواهد بود.

1273 - تفسیر قرآن کریم

بروایت زراه(رض) امام باقر (علیه السلام) فرمود: چیزی دورتر از تفسیر قرآن کریم از عقل مردان نیست همانا آیه ای نازل می شود که اول آن درباره چیزی و وسطش در مورد چیزی، و آخرش در چیزی دیگر است سپس فرمود: همانا خدا می خواهد که پلیدی را از شما اهل بیت (علیه السلام) بدور دارد و شما را پاک و پاکیزه کند یعنی از ولادت دوران جاهلیت پاک دارد.