فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

1270 - در هر صورت ضرر کردن

قال الاامام الصادق (علیه السلام): من فسر القرآن برأیه، فأصاب لم یؤجر، ان أخطا کان ائمه علیه.
امام صادق (علیه السلام) فرمودند: کسی که قرآن را به رأی خود تفسیر کند و تفسیرش درست باشد، مأجور نیست و اگر نادرست باشد، گناهش به گردن اوست.

1271 - زبان تأویل قرآن

امام صادق (علیه السلام) فرمودند: قرآن را تأویلی است که هم چون گردش شب و روز و سیر خورشید و ماه جریان دارد و چون تأویل چیزی از آن بیاید واقع می شود. بعضی از آن تأویل ها آمده است و بعضی هنوز نیامده است.

1272 - علم تفسیر قرآن

به روایت ابومعمر سعدانی:
مردی به خدمت امیرالمؤمنین (علیه السلام) آمد و عرض کرد: یا امیرالمؤمنین! من در کتاب خدا شک کرده ام که از طرف خدا نازل شده است؟
امیرالمؤمنین (علیه السلام) به او فرمود: مادرت به عزای تو گریه کند تا آنجا که فرمود: تو را از تفسیر قرآن به رأی خودت بر حذر می دارم تا اینکه تفسیر قرآن را از علماء بیاموزی زیرا چه بسا کلام نازل شده از سوی خداوند شبیه به کلام بشر باشد و همان سخن خدا است و تأویل شباهتی بکلام بشر ندارد چنانکه هیچ چیز از آفریده هایش شبیه او نمی باشد، همچنین کاری از کارهای خدای تبارک و تعالی شبیه افعال بشر نمی باشد، و چیزی از سخن خداوندی همانند سخن بشر نخواهد بود.