فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

1269- نهی از تفسیر حتی صحیح

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): من تکلم فی القرآن برأیة، فأصاب، فقد اخطا.
پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: هرکه در قرآن مطابق نظر خود سخن بگوید و سخنش درست هم باشد، باز خطا کرده است.

1270 - در هر صورت ضرر کردن

قال الاامام الصادق (علیه السلام): من فسر القرآن برأیه، فأصاب لم یؤجر، ان أخطا کان ائمه علیه.
امام صادق (علیه السلام) فرمودند: کسی که قرآن را به رأی خود تفسیر کند و تفسیرش درست باشد، مأجور نیست و اگر نادرست باشد، گناهش به گردن اوست.

1271 - زبان تأویل قرآن

امام صادق (علیه السلام) فرمودند: قرآن را تأویلی است که هم چون گردش شب و روز و سیر خورشید و ماه جریان دارد و چون تأویل چیزی از آن بیاید واقع می شود. بعضی از آن تأویل ها آمده است و بعضی هنوز نیامده است.