فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

1268 - تاویل قرآن

و ما یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم
تاویل قرآن را جز خدا و راسخان (استواران) در علم کسی نمی داند**آل عمران / 7.***.

1269- نهی از تفسیر حتی صحیح

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): من تکلم فی القرآن برأیة، فأصاب، فقد اخطا.
پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: هرکه در قرآن مطابق نظر خود سخن بگوید و سخنش درست هم باشد، باز خطا کرده است.

1270 - در هر صورت ضرر کردن

قال الاامام الصادق (علیه السلام): من فسر القرآن برأیه، فأصاب لم یؤجر، ان أخطا کان ائمه علیه.
امام صادق (علیه السلام) فرمودند: کسی که قرآن را به رأی خود تفسیر کند و تفسیرش درست باشد، مأجور نیست و اگر نادرست باشد، گناهش به گردن اوست.