فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

بخش سوم: تاویل و تفسیر قرآن

1267 - خیانت به قرآن

پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: هرکه قرآن را به میل خود تفسیر کند جایگاهش در آتش مهیا شده است. این چنین بازی با آیات خیانت به قرآن محسوب می شود آن هم خیانتی بسیار بزرگ.

1268 - تاویل قرآن

و ما یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم
تاویل قرآن را جز خدا و راسخان (استواران) در علم کسی نمی داند**آل عمران / 7.***.