فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

1256 - قرآن چهار بخش است

امام باقر (علیه السلام) فرمود: قرآن بر چهار بخش نازل شده: یک چهارم درباره ما، و یک چهارم درباره دشمنان ما، و یک چهارم در سنن و امثال، و یک چهارم در فرائض و احکام.

1257 - یکتا بودن قرآن از جانب خالق یکتا

امام باقر (علیه السلام) و امام صادق (علیه السلام) فرمودند: همانا قرآن کریم یکتا است و از پیشگاه خدای یکتا بر یک حرف (یک عبارت) نازل شده لیکن اختلاف در حروف یا قرائت از طرف راویان است.

1258 - روش نازل شدن قرآن

قال ابی عبدالله (علیه السلام): نزل القرآن بایاک اعنی و اسمعی یا جارة.
امام صادق (علیه السلام) فرمود: قرآن کریم به روش این ضرب المثل عربی نازل شده: به تو می گویم ولی ای زن همسایه تو گوش بده در فارسی گویند: به در می گویند که دیوار بشنود.