فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

1255 - اقامه حق و راستی

و بالحق انزلناه و بالحق نزل و ما ارسلناک الا مبشرا و نذیرا و قرآنا فرقناه لتقراه علی الناس علی مکث و نزلناه تنزیلا.
و آن (قرآن) را به حق فرود آوردیم و به حق فرود آمد، و تو را جز بشارت دهنده و بیم رسان نفرستادیم و قرآنی (با عظمت را) بخش بخش (بر تو)نازل کردیم تا آن را به آرامی به مردم بخوانی و آن را به تدریج نازل کردیم **اسراء / 105 و 106.***.

1256 - قرآن چهار بخش است

امام باقر (علیه السلام) فرمود: قرآن بر چهار بخش نازل شده: یک چهارم درباره ما، و یک چهارم درباره دشمنان ما، و یک چهارم در سنن و امثال، و یک چهارم در فرائض و احکام.

1257 - یکتا بودن قرآن از جانب خالق یکتا

امام باقر (علیه السلام) و امام صادق (علیه السلام) فرمودند: همانا قرآن کریم یکتا است و از پیشگاه خدای یکتا بر یک حرف (یک عبارت) نازل شده لیکن اختلاف در حروف یا قرائت از طرف راویان است.