فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

1253 - مایه هدایت

و ما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم الذی أختلفوا فیه و هدی و رحمة لقوم یومنون
و ما (این) کتاب را بر تو نازل نکردیم مگر برای اینکه آنچه را در آن اختلاف کرده اند برای آنان توضیحی دهی، و برای مردمی که ایمان می آورند، رهنمود و رحمتی است **نحل / 64.***
.

1254 - اعتراض کافران به قرآن

و قال الذین کفروا لو لا نزل علیه القرآن جملة واحدة کذلک لنثبت و به فوادک و رتلناه ترتیلا * و لا یأتونک بمثل الا حئناک بالحق و احسن تفسیرا
و کسانی که کافر شدند گفتند: چرا قرآن یکجا بر او نازل نشده است؟ این گونه (ما آن را به تدریج نازل کردیم) تا قلبت را بوسیله آن استوار گردانیم و آن را به آرامی (برتو)خواندیم **فرقان / 32 .***.

1255 - اقامه حق و راستی

و بالحق انزلناه و بالحق نزل و ما ارسلناک الا مبشرا و نذیرا و قرآنا فرقناه لتقراه علی الناس علی مکث و نزلناه تنزیلا.
و آن (قرآن) را به حق فرود آوردیم و به حق فرود آمد، و تو را جز بشارت دهنده و بیم رسان نفرستادیم و قرآنی (با عظمت را) بخش بخش (بر تو)نازل کردیم تا آن را به آرامی به مردم بخوانی و آن را به تدریج نازل کردیم **اسراء / 105 و 106.***.