فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

1251 - حقانیت قرآن

تنزیل الکتاب من الله العزیز الحکیم * انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدین
این کتاب از جانب خدای توانای حکیم فرو فرستاده شده است * بی گمان ما کتاب را به حق به سوی تو فرستادیم، پس خدا را پرستش کن و دین را برای او خالص گردان **زمر/ 1و2.***.

1252 - نزول قرآن به زبان عربی

انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون.
ما آن را قرآنی نازل کردیم باشد که بیندیشید**یوسف / 2.***.

1253 - مایه هدایت

و ما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم الذی أختلفوا فیه و هدی و رحمة لقوم یومنون
و ما (این) کتاب را بر تو نازل نکردیم مگر برای اینکه آنچه را در آن اختلاف کرده اند برای آنان توضیحی دهی، و برای مردمی که ایمان می آورند، رهنمود و رحمتی است **نحل / 64.***
.