فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

1250 - نزول فرمانی روشن

و کذلک انزلناه حکما عربیا
و بدین سان آن (قرآن) را فرمانی روشن نازل کردیم **رعد / 37.***.

1251 - حقانیت قرآن

تنزیل الکتاب من الله العزیز الحکیم * انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدین
این کتاب از جانب خدای توانای حکیم فرو فرستاده شده است * بی گمان ما کتاب را به حق به سوی تو فرستادیم، پس خدا را پرستش کن و دین را برای او خالص گردان **زمر/ 1و2.***.

1252 - نزول قرآن به زبان عربی

انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون.
ما آن را قرآنی نازل کردیم باشد که بیندیشید**یوسف / 2.***.