فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

بخش اول: نزول قرآن

1248 - نزول از جانب خدا حکیم

تنزیل الکتاب من الله العزیز الحکیم
نزول این کتاب (قرآن) از جانب خدای پیروز و حکیم است **جاثیه / 2.*** **احقاف / 2.***.

1249 - نزول قرآن از جانب خدای مقتدر

حم * تنزیل الکتاب من الله العزیز العلیم
حم * این قرآن فرو فرستاده از جانب خدای مقتدر داناست **غافر/ 1و2.***.