فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

فصل سیزدهم: نزول و تاویل قرآن

بخش اول: نزول قرآن

1248 - نزول از جانب خدا حکیم

تنزیل الکتاب من الله العزیز الحکیم
نزول این کتاب (قرآن) از جانب خدای پیروز و حکیم است **جاثیه / 2.*** **احقاف / 2.***.