فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

1247 - ماه مبارک رمضان بهار قرآن

عن جابر عن ابی جعفر (علیه السلام) قال: لکل شیئی ربیع و ربیع القرآن شهر رمضان.
به روایت جابر، امام باقر (علیه السلام) فرمود: هر چیزی را بهار است و بهار قرآن ماه مبارک رمضان است.

فصل سیزدهم: نزول و تاویل قرآن

بخش اول: نزول قرآن