فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

1240 - قرآن در ماه رمضان

کسی که یک آیه از قرآن در ماه رمضان بخواند مانند یک ختم قرآن است در ماههای دیگر.

1241 - حق و حرمت ماه رمضان

ابوبصیر از امام صادق پرسید آیا قرآن را در یک شب بخوانم؟ فرمود نه. در دو شب چطور. فرمود: نه. در سه شب چطور؟ فرمود: در ماه رمضان آری زیرا ماه رمضان شباهتی به ماه های دیگر ندارد و حق و حرمت خاصی دارد.

1242 - قرائت در ماه شریف

در این ماه شریف (ماه رمضان) قرآن زیاد بخوان، و فروان بر رسول الله صلوات و درود بفرست.