فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

1239 - رمضان ماه قرآن

پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) پروردگار! این، ماه رمضان است که در آن، قرآن را برای هدایت مردم همراه با نشانه های روشن هدایت و وسیله تشخیص حق از باطل، فرو فرستادی. در آن، ما را به آباد کردن مسجدها و دعا و روزه و نماز، فرمان دادی و اجابت را برایمان تضمین فرمودی.

1240 - قرآن در ماه رمضان

کسی که یک آیه از قرآن در ماه رمضان بخواند مانند یک ختم قرآن است در ماههای دیگر.

1241 - حق و حرمت ماه رمضان

ابوبصیر از امام صادق پرسید آیا قرآن را در یک شب بخوانم؟ فرمود نه. در دو شب چطور. فرمود: نه. در سه شب چطور؟ فرمود: در ماه رمضان آری زیرا ماه رمضان شباهتی به ماه های دیگر ندارد و حق و حرمت خاصی دارد.