فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

1229 - اعطای برترین ثواب ها

رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: خدای تعالی فرماید: هرکه را قرائت قرآن از دعاء و خواهش از من مشغول کند و باز دارد، برترین ثواب سپاسگزاران را به او اعطاء می کنم.

1230 - مستجاب الدعوه

از بعضی بزرگان منقول است: هرکس با ایمان سوره مبارکه حشر را چهل روز متوالی، هر روز چهل و یکبار با نیت خالص و توجه به خدا و معنی آن بخواند، مستجاب الدعوة گردد و همه آرزوهایش، بر وفق دلخواهش برآورده شود.

1231 - پایان سوره حمد

امام صادق (علیه السلام) فرمود: تنها سوره ای که آغاز آن حمد الهی و وسط آن اخلاص و پایان آن دعا است، سوره حمد می باشد.