فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

1226 - اوقات دعا

امام باقر (علیه السلام) به روایت امام صادق (علیه السلام) فرمود: دعاکردن را در پنج هنگام غنیمت شمارید: هنگام خواندن قرآن، هنگام بانگ برداشتن به اذان، هنگام فرو ریختن باران، هنگام برخورد دو صف برای شهادت، و هنگام دعاکردن مظلوم که حجاب از عرش برداشته شود.

1227 - دعای امام صادق (علیه السلام)

قال الامام الصادق (علیه السلام): اللهم نشرت عهدک و کنابک فاجهل نظری فیه عبادة و قراءتی فیه تفکرا، و فکری فیه اعتبارا، و لا تجعل قراءتی قراءة لا تدبر فیها و لا تجعل نظری فیه غفلة.
امام صادق (علیه السلام) فرمودند: پروردگارا! عهدنامه خود را منتشر ساختی، پس نگاه مرا در آن عبادت، و قرائتم را تفکر و تفکرم را موجب عبرت قرار ده. خدایا! قرائتم را قرائت بدون تفکر قرار مده و نظرم را در قرآن توأم با غفلت مگردان.

1228 - فرمایش امام صادق هنگام قرائت قرآن

الامام الصادق (علیه السلام) - کان اذا قرأ القرآن قال قبل ان یقرأ، حین یأخذ المصحف: اللهم! انی أشهد أن هذا کتاب المنزل من عندک علی رسولک، محمدبن عبدالله، و کلامک الناطق علی لسان نبیک، جعلته هادیا منک الی خلقک، و حبلا متصلا فیما بینک بین عبادک.
اللهم انی نشرت عهدک و کتابک، اللهم! فاجعل نظری فیه عبادة، و قراءتی فیه فکرا، و فکری فیه أعتبارا؛ و اجعلنی ممن اتعظ ببیان مواعظک فیه و اجتنب معاصیک و لا تطبع عند قراءة لا تدبر فیها، بل اجعلنی اتدبر آیاته و احکامه، آخذا بشرایع دینک! و لا تجعل نظری فیه غفلة، و لا قراءتی هدرا؛ انک انت الرووف الرحیم.
امام صادق (علیه السلام) هنگامی که قرآن را برای خواندن به دست می گرفت می فرمود: خدایا! گواهی می دهم که این کتاب فرو فرستاده از سوی تو است بر پیامبرت محمدبن عبدالله و کلام ناطق تو بر زبان پیامبر است، که آن را راهنمایی از خود برای آفریدگانت قرار دادی، و ریسمانی که میان تو و بندگانت پیوسته است، خدایا! من عهدنامه تو و کتاب تو را باز کردم. خدایا! نگاه کردن مرا در آن عبادت، و خواندنم را اندیشیدن، و اندیشیدنم را مایه عبرت گرفتن ساز، و مرا از کسانی قرار ده که از اندرزهای تو در آن پندگیرم، و از نافرمانی تو دوری گزینم و هنگام خواندن آن بر گوش من مهر مزن، و بر چشمانم پرده میفکن و خواندنم را خواندنی بدون تدبیر و اندیشیدن مساز؛ بلکه چنان کن که در آیات و احکام آن بیندیشم، و شرایع دین تو را بپذیرم. و نگریستن مرا در آن غفلت و خواندنم را بیهوده خوانی مکن، که تو مهربان و بخشنده ای.