فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

1218 - ایمنی از آتش جهنم

پیشوای ششم امام صادق (علیه السلام) نیز فرمود:هرکس در نمازهای خود، سوره مطففین را قرائت کند، در روز رستاخیز از آتش ایمن است و میان او و آتش هیچ گونه ارتباطی نخواهد بود، او از پل جهنم نمی گذرد و نیز اعمالش محاسبه نمی شود.

1219 - ثواب قرائت در نماز واجب

امام صادق (علیه السلام) می فرماید: هرکسی سوره فیل را در نماز واجب بخواند، در روز قیامت هر کوه و زمین هموار و کلوخی برای او شهادت می دهد که او از نمازگزاران است و منادی صدا می زند درباره بنده من راست گفتید، شهادت شما را به سود یا زیان او می پذیرم، بنده ام را بدون حساب داخل بهشت نمایید، او کسی است که من وی را دوست دارم و عملش را نیز دوست دارم.

1220 - سوره حمد در نماز

از حضرت رضا (علیه السلام) نقل شده: اگر بپرسند: چرا خداوند در همه نمازها امر کرده تا سوره حمد خوانده شود؟
در پاسخ می گوئیم: برای این که قرآن مهجور و متروک نگردد همواره نمازگزاران با قرآن ارتباط داشته باشند و آن را از یاد نبرند و انتخاب این سوره از این روست که همه معارف و مفاهیم قرآن در سوره حمد جمع است، و سوره حمد با محتوای بلند و وسیعی که دارد همه اصول و ارکان قرآن را درون خود جای داده است.
فقد اجتمع فیه جوامع الخیر و الحکمة فی امر الآخرة و الدنیا ما لا یجمعه شیی ء من الاشیاء.
در سوره حمد، همه برنامه های کلی نیک و حکمت، در امور دنیا و آخرت جمع شده و این سوره کانون همه ابعاد قرآن شده است ولی در سوره های دیگر، چنین جامعیتی وجود ندارد.