فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

1217 - همراه با پیامبران

امام صادق (علیه السلام) فرمود:کسی که سوره بروج را، که سوره پیامبران است، در نمازهای واجب خویش بخواند، محشر و موقف او با پیامبران و مرسلین خواهد بود.

1218 - ایمنی از آتش جهنم

پیشوای ششم امام صادق (علیه السلام) نیز فرمود:هرکس در نمازهای خود، سوره مطففین را قرائت کند، در روز رستاخیز از آتش ایمن است و میان او و آتش هیچ گونه ارتباطی نخواهد بود، او از پل جهنم نمی گذرد و نیز اعمالش محاسبه نمی شود.

1219 - ثواب قرائت در نماز واجب

امام صادق (علیه السلام) می فرماید: هرکسی سوره فیل را در نماز واجب بخواند، در روز قیامت هر کوه و زمین هموار و کلوخی برای او شهادت می دهد که او از نمازگزاران است و منادی صدا می زند درباره بنده من راست گفتید، شهادت شما را به سود یا زیان او می پذیرم، بنده ام را بدون حساب داخل بهشت نمایید، او کسی است که من وی را دوست دارم و عملش را نیز دوست دارم.