فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

1216 - مقام و منزلت بزرگ نزد خداوند

امام صادق (علیه السلام) فرمود: کسی که سوره طارق را در نماز فریضه تلاوت کند، در قیامت نزد خداوند مقام و منزلت عظیمی خواهد داشت و از دوستان پیامبران و یاران آنها در بهشت خواهد بود.

1217 - همراه با پیامبران

امام صادق (علیه السلام) فرمود:کسی که سوره بروج را، که سوره پیامبران است، در نمازهای واجب خویش بخواند، محشر و موقف او با پیامبران و مرسلین خواهد بود.

1218 - ایمنی از آتش جهنم

پیشوای ششم امام صادق (علیه السلام) نیز فرمود:هرکس در نمازهای خود، سوره مطففین را قرائت کند، در روز رستاخیز از آتش ایمن است و میان او و آتش هیچ گونه ارتباطی نخواهد بود، او از پل جهنم نمی گذرد و نیز اعمالش محاسبه نمی شود.