فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

1215 - برکات این سوره

و در روایات دیگری آمده که یکی از یاران علی (علیه السلام) می گوید: بیست شب پشت سر آن حضرت نماز خواندم جز سوره اعلی را در نماز نمی خواند و فرمود:اگر می دانستید چه برکاتی در آن است، هر یک از شما در هر روز ده بار آن را تلاوت می کردید و هرکس که آن را بخواند گویی کتب و صحف موسی و ابراهیم را تلاوت کرده است.

1216 - مقام و منزلت بزرگ نزد خداوند

امام صادق (علیه السلام) فرمود: کسی که سوره طارق را در نماز فریضه تلاوت کند، در قیامت نزد خداوند مقام و منزلت عظیمی خواهد داشت و از دوستان پیامبران و یاران آنها در بهشت خواهد بود.

1217 - همراه با پیامبران

امام صادق (علیه السلام) فرمود:کسی که سوره بروج را، که سوره پیامبران است، در نمازهای واجب خویش بخواند، محشر و موقف او با پیامبران و مرسلین خواهد بود.