فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

1211 - سکوت و گوش فرادادن به امام

در کتاب تهذیب روایت است که امام صادق (علیه السلام) فرمود:
وقتی پشت سر امام بودی و از او متابعت می کنی پس به او اعتماد کن. قرائت او برای تو کافی و بسنده است، و اگر دوست داشتی که قرائت کنی، پس در جایی که آهسته می خواند، بخوان و چون امام به جهر و بلند قرائت کند پس تو ساکت و خاموش باش که خدای تعالی فرموده است:
(و خاموش و ساکت باشید شاید آمرزیده شوید**اعراف / 204.***).

1212 - قرآن و رحمت خداوند

به روایت زراره (رض) امام باقر (علیه السلام) فرمود: و در نماز واجب پشت سر امام هنگامی که قرآن خوانده شود پس سکوت کنید و گوش فرا دهید شاید از لطف خداوند بهره مند شوید**اعراف / 204***.

1213 - قرائت در نمازهای واجب

امام صادق (علیه السلام) می فرماید: کسی که یک روز و شب بر او بگذرد و نمازهای پنجگانه را بخواند و در آن سوره توحید را نخواند، به او گفته می شود:یا عبدالله! لست من المصلین:ای بنده خدا، تو از نمازگزاران نیستی.