فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

1207 - قبولی نماز

امام باقر (علیه السلام) فرمود: هرکس که سوره ماعون را در نمازهای فریضه و نافله اش بخواند، خداوند نماز و روزه او را قبول می کند و او را در برابر کارهایی که در زندگی از او سرزده است مورد محاسبه قرار نمی دهد.

1208 - تأثیر قرائت در نماز

امام صادق (علیه السلام) فرمود: هرکس در یکی از نمازهای واجب خویش سوره قدر را قرائت کند، منادی حق ندا در دهد: ای بنده! خداوند گناهان پیشین تو را بیامرزید، عمل از سرگیر.

1209 - قرائت در نمازهای واجب و نوافل

حضرت امام صادق (علیه السلام) هم می فرماید: کسی که سوره تین را در نمازهای واجب و نافله های خویش قرائت نماید، از هر مکانی از بهشت که راضی باشد به او عطا خواهد شد.