فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

1201 - سجده تلاوت

یکی از آداب تلاوت قرآن مجید، سجده کردن هنگام قرائت آیات سجده یا گوش دادن به آنهاست که این سجده را سجده تلاوت گویند، زیرا در قرآن پانزده آیه سجده دار هست که چهار آیه از آنها سجده واجب دارد و مرسوم به عزائم هستند و یازده آیه از آنها سجده مستحب دارد.

1202 - سجده های واجب

چهار آیه ای که سجده واجب عبارتند از:
1 - آیه 15 از سوره الم سجده (سوره 32):انما یومن بایتنا....
2 - آیه 37 از سوره فصلت (سوره 41):و من ءایته الیل و....
3 - آیه 62 از سوره نجم(سوره 53):فاسجدوا لله....
4 - آیه 19 از سوره علق (سوره 96):کلا لا تطعه....

1203 - سجده های مستحب

اما یازده آیه ای که سجده مستحب دارند عبارتند از:
1 - آیه 206 از سوره اعراف (سوره 7):ان الذین عند ربک....
2 - آیه 15 از سوره رعد (سوره 13):ولله یسجد....
3 - آیه 49 و 50 از سوره نحل (سوره 16):و لله یسجد...یخافون....
4 - آیه 107 و 109 از سوره اسراء (سوره 17):قل آمنوا...ویقولون...ویخرون....
5 - آیه 58 از سوره مریم (سوره 19):اولئک الذین انعم الله....
6 - آیه 18 سوره حج (سوره 22):الم تر ان الله یسجد....
7 - آیه 77 از سوره حج (سوره 22):یا ایها الذین آمنوا ارکعوا....
8 - آیه 60 از سوره فرقان (سوره 25):و اذا قیل لهم اسجدوا....
9 - آیه 25 و 26 از سوره نمل (سوره 27):الا یسجدوا لله....
10 - آیه 24 از سوره ص (سوره 38):قال لقد ظلمک....
11 - آیه 21 سوره انشقاق (سوره 84):و اذا قری ء علیهم....