فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

1200 - هنگام وجوب سجده

بر کسی که آیه سجده واجب را تلاوت کرده یا به آن گوش داده، واجب است بعد از اتمام آیه، فورا سجده کند، اما اگر سجده را به هر علتی به تأخیر اندازد، ساقط نمی شود و واجب است آن را بجا آورد.

1201 - سجده تلاوت

یکی از آداب تلاوت قرآن مجید، سجده کردن هنگام قرائت آیات سجده یا گوش دادن به آنهاست که این سجده را سجده تلاوت گویند، زیرا در قرآن پانزده آیه سجده دار هست که چهار آیه از آنها سجده واجب دارد و مرسوم به عزائم هستند و یازده آیه از آنها سجده مستحب دارد.

1202 - سجده های واجب

چهار آیه ای که سجده واجب عبارتند از:
1 - آیه 15 از سوره الم سجده (سوره 32):انما یومن بایتنا....
2 - آیه 37 از سوره فصلت (سوره 41):و من ءایته الیل و....
3 - آیه 62 از سوره نجم(سوره 53):فاسجدوا لله....
4 - آیه 19 از سوره علق (سوره 96):کلا لا تطعه....