فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

1198 - نزدیکترین حالت بنده به خدا

نزدیکترین حالات بنده به خداوند وقتی است که در سجده باشد.

1199 - از بزرگترین عبادت ها

سجده کردن برای خدا از بزرگترین عبادتهاست. در حدیث وارد شده است:
خداوند به چیزی، مانند سجده عبادت نمی شود.

1200 - هنگام وجوب سجده

بر کسی که آیه سجده واجب را تلاوت کرده یا به آن گوش داده، واجب است بعد از اتمام آیه، فورا سجده کند، اما اگر سجده را به هر علتی به تأخیر اندازد، ساقط نمی شود و واجب است آن را بجا آورد.