فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

بخش ششم: سوره سجده دار

1198 - نزدیکترین حالت بنده به خدا

نزدیکترین حالات بنده به خداوند وقتی است که در سجده باشد.

1199 - از بزرگترین عبادت ها

سجده کردن برای خدا از بزرگترین عبادتهاست. در حدیث وارد شده است:
خداوند به چیزی، مانند سجده عبادت نمی شود.