فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

1194 - تأثیر اعمال انسان

در عهد رسالت سیدالمرسلین (صلی الله علیه و آله و سلم) چون این آیه فرود آمد که:
ان احسنتم احسنتم لأنفسکم و ان اسأتم فلها.
اگر کار نیک به جای آورید برای خود انجام داده اید و اگر کار بد انجام بدهید به خود باز می گردد.
یکی از یاران رسول خدا نظر به جمال این معنی انداخت و شب و روز این آیه را می خواند. یکی از جهودان را بر وی حسد آمد و آتش حسد در نهاد او افروخته گشت و گفت: باش تا من این کار را بر خلق ظاهر کنم. پس قدری حلوا بساخت و زهر در آن تعبیه کرد و بدان مرد داد تا آن را بخورد. مرد آن را بستد و به صحرا برون آمد. دو جوان را دید که از سفر می آمدند و اثر سفر در ایشان ظاهر گشته، آن صحابی ایشان را گفت: نان و حلوا رغبت دارید؟ گفتند: بلی. مرد نان و حلوا پیش ایشان بنهاد. درحال بخوردند و بیفتادند و بمردند.
آن خبر به مدینه افتاد، او را بگرفتند و پیش سیدالمرسلین (صلی الله علیه و آله و سلم) آوردند. رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) از وی پرسید: آن نان و حلوا را از کجا آوردی؟ گفت: فلان زن جهود داده است. آن زن را بطلبیدند، چون بیامد، آن دو جوان را بدید و هر دو پسران او بودند که به سفر رفته بودند.
زن جهود در دست و پای رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) افتاد و گفت: صدق این مقامت مرا معلوم شد که من اگرچه بد کردم با خود کردم، و آن به من بازگشت و تحقیق معنی این آیه بدانستم.

بخش پنجم: حدود قرآن

1195 - قرآن حدی دارد

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): ما أنزل الله عزوجل آیه الا لها ظهر و بطن، و کل حرف حد و کل حد مطلع.
رسول گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: خدای عزوجل هیچ آیه ای نازل نکرد، مگر اینکه قرآن را ظاهری است و باطنی و هر حرفی حدی است و هر حدی مقطعی.