فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

1192 - ضرب المثل های قرآنی

امام صادق (علیه السلام) فرمودند: هرچه خدای عزوجل به پیامبرش عتاب فرموده، مقصود از آن دیگران است، مانند این سخن خداوند که: اگر نبود که ما تو را استوار گردانیدیم، نزدیک بود که به سوی آنها اندکی متمایل شوی، مقصود از این کلام (عتاب) غیر پیامبر است.

1193 - ضرب المثل قرآنی

امام رضا (علیه السلام) درباره آیه خدا تو را ببخشد، چرا به آنها اجازه دادی فرمود: این از جمله آیاتی است که طبق ضرب المثل به در می گویم که دیوار بشنود. نازل شده است... همچنین آیه اگر شرک آوری، هر آینه عمل تو بر باد رود. و نیز آیه اگر نبود که ما تو را استوار گردانیدیم، هر آینه نزدیک بود که به سوی آنها اندکی متمایل شوی....

1194 - تأثیر اعمال انسان

در عهد رسالت سیدالمرسلین (صلی الله علیه و آله و سلم) چون این آیه فرود آمد که:
ان احسنتم احسنتم لأنفسکم و ان اسأتم فلها.
اگر کار نیک به جای آورید برای خود انجام داده اید و اگر کار بد انجام بدهید به خود باز می گردد.
یکی از یاران رسول خدا نظر به جمال این معنی انداخت و شب و روز این آیه را می خواند. یکی از جهودان را بر وی حسد آمد و آتش حسد در نهاد او افروخته گشت و گفت: باش تا من این کار را بر خلق ظاهر کنم. پس قدری حلوا بساخت و زهر در آن تعبیه کرد و بدان مرد داد تا آن را بخورد. مرد آن را بستد و به صحرا برون آمد. دو جوان را دید که از سفر می آمدند و اثر سفر در ایشان ظاهر گشته، آن صحابی ایشان را گفت: نان و حلوا رغبت دارید؟ گفتند: بلی. مرد نان و حلوا پیش ایشان بنهاد. درحال بخوردند و بیفتادند و بمردند.
آن خبر به مدینه افتاد، او را بگرفتند و پیش سیدالمرسلین (صلی الله علیه و آله و سلم) آوردند. رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) از وی پرسید: آن نان و حلوا را از کجا آوردی؟ گفت: فلان زن جهود داده است. آن زن را بطلبیدند، چون بیامد، آن دو جوان را بدید و هر دو پسران او بودند که به سفر رفته بودند.
زن جهود در دست و پای رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) افتاد و گفت: صدق این مقامت مرا معلوم شد که من اگرچه بد کردم با خود کردم، و آن به من بازگشت و تحقیق معنی این آیه بدانستم.