فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

1191 - بعثت پیامبر

قال الامام الصادق (علیه السلام): ان الله بعث نبیه:ایاک أغنی و اسمعی یا جارة.
امام صادق (علیه السلام) فرمودند: خداوند پیامبر خود را بر طبق ضرب المثل به در می گویم که دیوار بشنود مبعوث کرده است.

1192 - ضرب المثل های قرآنی

امام صادق (علیه السلام) فرمودند: هرچه خدای عزوجل به پیامبرش عتاب فرموده، مقصود از آن دیگران است، مانند این سخن خداوند که: اگر نبود که ما تو را استوار گردانیدیم، نزدیک بود که به سوی آنها اندکی متمایل شوی، مقصود از این کلام (عتاب) غیر پیامبر است.

1193 - ضرب المثل قرآنی

امام رضا (علیه السلام) درباره آیه خدا تو را ببخشد، چرا به آنها اجازه دادی فرمود: این از جمله آیاتی است که طبق ضرب المثل به در می گویم که دیوار بشنود. نازل شده است... همچنین آیه اگر شرک آوری، هر آینه عمل تو بر باد رود. و نیز آیه اگر نبود که ما تو را استوار گردانیدیم، هر آینه نزدیک بود که به سوی آنها اندکی متمایل شوی....