فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

بخش چهارم: اشارت های قرآنی

1189 - مثال در قرآن

فی هذا القرآن من کل مثل.
در این قرآن از هرگونه مثلی، گوناگون آوردیم **اسراء / 89.***.

1190 - مثل های قرآن

و لقد ضربنا للناس فی هذا القرآن من کل مثل لعلهم یتذکرون * قرآنا عربیا غیر ذی عوج لعلهم یتقون.
و در این قرآن از هرگونه مثلی برای مردم آوردیم، باشد که آنان پند گیرند* قرآنی عربی، بی هیچ کژی، باشد که آنان راه تقوا پویند**زمر / 27 و 28.***.