فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

1188 - بهترین داستان ها

قال رسوا الله (صلی الله علیه و آله و سلم): اصدق الحدیث کتاب الله، و احسن القصص القران.
راست ترین سخن ها، سخن قرآن و بهترین داستان ها، داستان های قرآن است.

بخش چهارم: اشارت های قرآنی

1189 - مثال در قرآن

فی هذا القرآن من کل مثل.
در این قرآن از هرگونه مثلی، گوناگون آوردیم **اسراء / 89.***.