فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

1187 - اخبار موجود در قرآن

الا ان فیه علم ما یأتی، و الحدیث عن الماضی، و دواء دائکم، و نظم ما بینکم.
آگاه باشید! در این کتاب الهی است علم هر آنچه که خواهد آمد و حدیث هر آنچه که گذشته است و دوای درد شما و نظم آنچه که در میان شما باید باشد.

1188 - بهترین داستان ها

قال رسوا الله (صلی الله علیه و آله و سلم): اصدق الحدیث کتاب الله، و احسن القصص القران.
راست ترین سخن ها، سخن قرآن و بهترین داستان ها، داستان های قرآن است.

بخش چهارم: اشارت های قرآنی