فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

1184 - سودمندترین تذکرها

قال امیرالمؤمنین (علیه السلام): ان احسن القصص و ابلغ ألموعظة و انفع التذکر کتاب ألله عزوجل.
امیرالمؤمنین (علیه السلام) فرمود: همانا بهترین قصه ها و داستان ها، و بلیغ ترین پندها، و سودمندترین تذکرها کتاب خدای عزوجل است.

1185 - اخبار قرآن

قال امیرالمؤمنین (علیه السلام): و فی القرآن نبأما قبلکن و خبر ما بعدکم و حکم ما بینکم.
امیرالمؤمنین (علیه السلام) فرمود: در قرآن کریم خبر گذشتگان و آیندگان است و حکم آنچه در میان شما است می باشد.

1186 - خبر گذشتگان و آیندگان

امام صادق (علیه السلام) فرمود: همانا خدای مقتدر جبار کتاب خود را بر شما نازل فرمود و آن راستگو و نیکوکار است در آن خبر شما و خبرگذشتگان و آیندگان و خبر آسمان و زمین است و اگر کسی بنزد شما آید و از آن خبرها بشماگزارش دهد در تعجب خواهید ماند.