فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

1183 - تمام اخبار در قرآن

امام صادق (علیه السلام) فرمودند: اخبار مربوط به شما و پیشینیان و آیندگان شما و خبرهای آسمان ها و زمین در این قرآن است و اگر کسی بیاید که شما را از آنها آگاه کند، بی گمان شگفت زده خواهید شد.

1184 - سودمندترین تذکرها

قال امیرالمؤمنین (علیه السلام): ان احسن القصص و ابلغ ألموعظة و انفع التذکر کتاب ألله عزوجل.
امیرالمؤمنین (علیه السلام) فرمود: همانا بهترین قصه ها و داستان ها، و بلیغ ترین پندها، و سودمندترین تذکرها کتاب خدای عزوجل است.

1185 - اخبار قرآن

قال امیرالمؤمنین (علیه السلام): و فی القرآن نبأما قبلکن و خبر ما بعدکم و حکم ما بینکم.
امیرالمؤمنین (علیه السلام) فرمود: در قرآن کریم خبر گذشتگان و آیندگان است و حکم آنچه در میان شما است می باشد.