فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

1180 - اعطای ذکر

کذلک نقص علیک من انبآء ما قد اتیناک من لدنا ذکرا.
و ما اخبار گذشتگان دیگر را بر تو حکایت خواهیم کرد و از نزد خود برای یادآوری ذکر را به تو عطا کردیم **طه / 99.***.

1181 - بهترین قصه ها

نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن.
ما نیکوترین سرگذشت را به موجب این قرآن که به تو وحی کردیم بر تو حکایت می کنیم **یوسف / 3.***.

1183 - قرآن، مایه عبرت خلق

و لقد انزلنا الیکم آیات مبینات و مثلا من الذین خلوا من قبلکم و موعظة للمتقین.
و قطعا به سوی شما آیاتی روشنگر و خبری از کسانی که پیش از شما روزگار به سر برده اند و موعظه ای برای اهل تقوی فرود آورده ایم **نور / 34. ***.