فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

بخش سوم: داستان ها و اخبار قرآن

1180 - اعطای ذکر

کذلک نقص علیک من انبآء ما قد اتیناک من لدنا ذکرا.
و ما اخبار گذشتگان دیگر را بر تو حکایت خواهیم کرد و از نزد خود برای یادآوری ذکر را به تو عطا کردیم **طه / 99.***.

1181 - بهترین قصه ها

نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن.
ما نیکوترین سرگذشت را به موجب این قرآن که به تو وحی کردیم بر تو حکایت می کنیم **یوسف / 3.***.