فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

1178 - محکمات و متشابهات قرآن

امام رضا (علیه السلام) فرمود: هرکس متشابه قرآن شریف را به محکمش رد کند محققا به راه راست هدایت شده است، سپس فرمود: همانا مانند محکمات قرآن اخبار ما نیز محکمات دارد و همانند متشابهات قرآن اخبار ما نیز دارای متشابهات، پس متشابهات اخبار ما را به محکماتش رد کنید و از متشابهات اخبار ما بدون مراجعه به محکمات پیروی نکنید که گمراه می گردید.

1179 - عمل به دستور قرآن

قال امیرالمؤمنین (علیه السلام): علیکم بهذا القرآن احلوا حلاله و حرموا و اعملوا بمحکمه وردوا متشابهه الی عالمه فانه شاهد علیکم و افضل ما به توسلتم.
امیرالمؤمنین (علیه السلام) فرمود: بر شما باد عمل کردن بدستور قرآن! حلالش را حلال و حرامش را حرام بدانید و به محکماتش عمل کنید، و متشابهاتش را به آنکس که عالم به متشابهات باشد رد نمائید که قرآن گواه بر شما است و برترین وسیله توسل است.

بخش سوم: داستان ها و اخبار قرآن