فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

1176 - نزول قرآن بر پنج وجه

رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: همانا قرآن کریم بر پنج وجه نازل شده است: حلال و حرام، و محکم و متشابه، و امثال، به حلال عمل کنید و حرام را وانهید، و به دستور محکم قرآن عمل نمائید و متشابه را ترک گوئید، و از مثال عبرت گیرید.

1177 - باور محکمات قرآن

امام صادق (علیه السلام) فرمود: همانا قرآن مشتمل بر محکم و متشابه است، پس محکم قرآن را باور دار و بدان عمل کن و به متشابه قرآن مؤمن باشد و به آن عمل مکن، و این همان سخن خدای عزوجل است: (آل عمان 7): و اما آن کسان که در قلبشان انحراف است پیروی از متشابهات کنند به منظور فتنه جوئی و تأویل کردن در حال که تأویل قرآن را تنها خدا و آنان که در علم راسخ و ثابتند، می دانند و گویند: ما ایمان به قرآن داریم همه چه محکم و چه متشابه از پروردگار ما است.... و راسخان در علم، آل محمد (علیه السلام) می باشند.

1178 - محکمات و متشابهات قرآن

امام رضا (علیه السلام) فرمود: هرکس متشابه قرآن شریف را به محکمش رد کند محققا به راه راست هدایت شده است، سپس فرمود: همانا مانند محکمات قرآن اخبار ما نیز محکمات دارد و همانند متشابهات قرآن اخبار ما نیز دارای متشابهات، پس متشابهات اخبار ما را به محکماتش رد کنید و از متشابهات اخبار ما بدون مراجعه به محکمات پیروی نکنید که گمراه می گردید.