فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

1175 - آشکاری محکمات و متشبهات

... کتاب ربکم فیکم. مبینا حلاله و حرامه، و فرائضه و فضائله، وناسخه و منسوخه، و رخصه و عزائمه، و خاصه و عامه، و عیره و أمثاله، و مرسله و محدوده، و محکمه و متشابهه.
کتاب پروردگار شما در میان شماست، حلال و حرام آن آشکار، واجبات و مستحبات، ناسخ و منسوخ، مباح و ممنوع، خاص و عام، پندها و مثل ها، مطلق و محدودها و محکمات و متشابهات آن، همه معلوم است.

1176 - نزول قرآن بر پنج وجه

رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: همانا قرآن کریم بر پنج وجه نازل شده است: حلال و حرام، و محکم و متشابه، و امثال، به حلال عمل کنید و حرام را وانهید، و به دستور محکم قرآن عمل نمائید و متشابه را ترک گوئید، و از مثال عبرت گیرید.

1177 - باور محکمات قرآن

امام صادق (علیه السلام) فرمود: همانا قرآن مشتمل بر محکم و متشابه است، پس محکم قرآن را باور دار و بدان عمل کن و به متشابه قرآن مؤمن باشد و به آن عمل مکن، و این همان سخن خدای عزوجل است: (آل عمان 7): و اما آن کسان که در قلبشان انحراف است پیروی از متشابهات کنند به منظور فتنه جوئی و تأویل کردن در حال که تأویل قرآن را تنها خدا و آنان که در علم راسخ و ثابتند، می دانند و گویند: ما ایمان به قرآن داریم همه چه محکم و چه متشابه از پروردگار ما است.... و راسخان در علم، آل محمد (علیه السلام) می باشند.