فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

1174 - آسمان عظمت قرآن

رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: ضمن حدیثی فرمود: قرآن ظاهری و باطنی دارد، ظاهرش محکم و دستور، و باطنش علم و دانش است، ظاهرش نیک و زیبا، باطنش ژرف و عمیق، (آسمان عظمت) قرآن ستارگانی دارد، و ستارگان نیز ستارگانی دارند، شگفتیهایش بشماره نیاید، تازه هایش کهنه و پوشیده نگردند، و در آن چراغهای هدایت و فروزانگاه حکمت و فرزانگی است.

بخش دوم: محکمات و متشابهات قرآن

1175 - آشکاری محکمات و متشبهات

... کتاب ربکم فیکم. مبینا حلاله و حرامه، و فرائضه و فضائله، وناسخه و منسوخه، و رخصه و عزائمه، و خاصه و عامه، و عیره و أمثاله، و مرسله و محدوده، و محکمه و متشابهه.
کتاب پروردگار شما در میان شماست، حلال و حرام آن آشکار، واجبات و مستحبات، ناسخ و منسوخ، مباح و ممنوع، خاص و عام، پندها و مثل ها، مطلق و محدودها و محکمات و متشابهات آن، همه معلوم است.