فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

1173 - نزول قرآن بر هفت وجه

عن عبدالله بن مسعود (رض) قال: ان القرآن انزل علی سبعة احرف ما منها حرف الا له ظهر و بطن فان علی بن ابیطالب (علیه السلام) عنده علم الظاهر و الباطن
عبداله بن مسعود(ره) گوید: براستی که: قرآن کریم بر هفت حرف (وجه) نازل شده است، و هیچ حرفی (وجهی) از آن نیست جز آنکه ظاهری و باطنی دارد و مسلما علم ظاهر و باطن آن در نزد علی بن ابیطالب (علیه السلام) می باشد.

1174 - آسمان عظمت قرآن

رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: ضمن حدیثی فرمود: قرآن ظاهری و باطنی دارد، ظاهرش محکم و دستور، و باطنش علم و دانش است، ظاهرش نیک و زیبا، باطنش ژرف و عمیق، (آسمان عظمت) قرآن ستارگانی دارد، و ستارگان نیز ستارگانی دارند، شگفتیهایش بشماره نیاید، تازه هایش کهنه و پوشیده نگردند، و در آن چراغهای هدایت و فروزانگاه حکمت و فرزانگی است.

بخش دوم: محکمات و متشابهات قرآن