فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

1171 - ظاهری شگفت، باطنی عمیق

قال علی (علیه السلام): ان القرآن ظاهره أنیق، و باطنه عمیق، لا تفنی عجائبه، و لا تنقضی غرائبه، و لا تکشف الظلمات الا به.
قرآن دارای ظاهری شگفت انگیز و باطنی عمیق است. مطالب شگفت انگیز آن پایان ناپذیر و عجایب آن کهنه ناشدنی است و تاریکی جهالت جز با آن برطرف نخواهد شد.

1172 - علوم پنهانی

عن علی بن ابیطالب (صلی الله علیه و آله و سلم) انه ذکر القرآن فقال: ظاهره عمل موجوب، و باطنه علم مکنون محجوب، و هو عندنا معلوم مکتوب.
امیرالمؤمنین (علیه السلام) که در مقام ذکر قرآن کریم فرمود: ظاهر قرآن عمل واجب و باطنش علم پنهان و در پرده است و آن علوم پنهانی در نزد ما معلوم و نوشته شده می باشد.

1173 - نزول قرآن بر هفت وجه

عن عبدالله بن مسعود (رض) قال: ان القرآن انزل علی سبعة احرف ما منها حرف الا له ظهر و بطن فان علی بن ابیطالب (علیه السلام) عنده علم الظاهر و الباطن
عبداله بن مسعود(ره) گوید: براستی که: قرآن کریم بر هفت حرف (وجه) نازل شده است، و هیچ حرفی (وجهی) از آن نیست جز آنکه ظاهری و باطنی دارد و مسلما علم ظاهر و باطن آن در نزد علی بن ابیطالب (علیه السلام) می باشد.