فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

1170 - ظاهر و باطن قرآن

حضرت علی (علیه السلام) فرمودند: به راستی که قرآن ظاهرش نیکو، و باطنش عمیق (یعنی علوم و معارف آن بسیار که دست نیرومند هر فردی به ته آن نخواهد رسید) عجائب آن زائل نشده، و غرائب آن تمام نمی شود (یعنی هرچه انسان کاوش کند هر روز و هر دفعه چیز دیگری را از آن کشف خواهد کرد) و تاریکی های جهالت و ضلالت گشوده نمی شود مگر به سبب آن.

1171 - ظاهری شگفت، باطنی عمیق

قال علی (علیه السلام): ان القرآن ظاهره أنیق، و باطنه عمیق، لا تفنی عجائبه، و لا تنقضی غرائبه، و لا تکشف الظلمات الا به.
قرآن دارای ظاهری شگفت انگیز و باطنی عمیق است. مطالب شگفت انگیز آن پایان ناپذیر و عجایب آن کهنه ناشدنی است و تاریکی جهالت جز با آن برطرف نخواهد شد.

1172 - علوم پنهانی

عن علی بن ابیطالب (صلی الله علیه و آله و سلم) انه ذکر القرآن فقال: ظاهره عمل موجوب، و باطنه علم مکنون محجوب، و هو عندنا معلوم مکتوب.
امیرالمؤمنین (علیه السلام) که در مقام ذکر قرآن کریم فرمود: ظاهر قرآن عمل واجب و باطنش علم پنهان و در پرده است و آن علوم پنهانی در نزد ما معلوم و نوشته شده می باشد.