فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

1169 - باطن قرآن

قال ألصادق (علیه السلام): قرآن کله تقریع و باطنه تقریب .
حضرت امام صادق (علیه السلام) فرمود: همه قرآن سرزنش و باطن آن مطلوب و نزدیک کردن است.

1170 - ظاهر و باطن قرآن

حضرت علی (علیه السلام) فرمودند: به راستی که قرآن ظاهرش نیکو، و باطنش عمیق (یعنی علوم و معارف آن بسیار که دست نیرومند هر فردی به ته آن نخواهد رسید) عجائب آن زائل نشده، و غرائب آن تمام نمی شود (یعنی هرچه انسان کاوش کند هر روز و هر دفعه چیز دیگری را از آن کشف خواهد کرد) و تاریکی های جهالت و ضلالت گشوده نمی شود مگر به سبب آن.

1171 - ظاهری شگفت، باطنی عمیق

قال علی (علیه السلام): ان القرآن ظاهره أنیق، و باطنه عمیق، لا تفنی عجائبه، و لا تنقضی غرائبه، و لا تکشف الظلمات الا به.
قرآن دارای ظاهری شگفت انگیز و باطنی عمیق است. مطالب شگفت انگیز آن پایان ناپذیر و عجایب آن کهنه ناشدنی است و تاریکی جهالت جز با آن برطرف نخواهد شد.