فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

1168 - یک آیه چند تفسیر دارد

عیاشی از جابر نقل می کند که جابر می گوید:
از حضرت امام محمدباقر (علیه السلام) تفسیر آیه ای را پرسیدم. مطلبی فرمود. پس از چند روزی دوباره از همان آیه سؤال نمودم، جواب دیگری گفتند. عرض کردم: فدایت شوم در این آیه خاص، پیش از این، جواب دیگری بیان کرده بودید. گفت:
جابر، قرآن باطنی دارد و باطن آن نیز دارای باطن و ظاهری است و ظاهری دارد که آن نیز ظاهر و باطن دیگری دارد. جابر، چیزی مانند قرآن از عقول مردم دور نیست، چرا که ابتدای یک آیه در پیرامون مسأله ای است و نهایت آن، مطلب دیگر را بیان می دارد. حال آن که آیه، کلام و گفتاری پیوسته است که رویه های گوناگون را می پذیرد.

1169 - باطن قرآن

قال ألصادق (علیه السلام): قرآن کله تقریع و باطنه تقریب .
حضرت امام صادق (علیه السلام) فرمود: همه قرآن سرزنش و باطن آن مطلوب و نزدیک کردن است.

1170 - ظاهر و باطن قرآن

حضرت علی (علیه السلام) فرمودند: به راستی که قرآن ظاهرش نیکو، و باطنش عمیق (یعنی علوم و معارف آن بسیار که دست نیرومند هر فردی به ته آن نخواهد رسید) عجائب آن زائل نشده، و غرائب آن تمام نمی شود (یعنی هرچه انسان کاوش کند هر روز و هر دفعه چیز دیگری را از آن کشف خواهد کرد) و تاریکی های جهالت و ضلالت گشوده نمی شود مگر به سبب آن.